فعالیتهای مهندسی صنایع را می توان به قرار زیر خلاصه کرد:

·       طراحی تسهیلات فیزیکی شامل استقرار واحدها، ماشین آلات، تجهیزات، سیتمهای حمل و نقل و طراحی تاسیسات انبار  محصول و مواد اولیه

·       طراحی و گسترش سیستمهای برنامه ریزی و کنترل برای توزیع کالاها و خدمات تولید، کنترل موجودی، کنترل کیفیت، تعمیر و نگهداری کارخانه، مدیریت پروژه و سایر فعالیتهای مربوطه

·       ایجاد سیستمهای کنترل هزینه شامل کنترلهای بودجه ای  و تحلیل هزینه

·       بررسی فنی اقتصادی آلترناتیوهای سرمایه گذاری

·       طراحی و ایجاد سیستمهای اطلاعات و کنترل در مدیریت

·       ایجاد و استقرار سیستمهای ارزیابی مشاغل

·       طراحی و ایجاد سیستمهای مدیریت حقوق و دستمزد و پرداختهای تشویقی و پاداش

·       ایجاد معیارهای مناسب برای سنجش و ارزیابی کارکرد شامل سیستمهای اندازه گیری و ارزیابی

·       ارزیابی قابلیت اطمینان و کارکرد

·       برنامه ریزی و سازماندهی  نیروی انسانی

·       برنامه ریزی اقتصادی، مدیریت مالی، و اقتصاد سنجی

/ 0 نظر / 4 بازدید