وضعیت مهندسی صنایع در ایران

۴- مجموعه مهندسی مکانیک(ساخت و تولید، طراحی کاربردی، تبدیل انرژی)

۵- مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی.

۶- جوشکاری(فقط گرایش تکنولوژی صنعتی)

۷- مجموعه آمار(آمار ریاضی، آمار بیمه آکچواری، آمار اقتصادی و اجتماعی)

۸- بهداشت حرفهای(آزمون تحصیلات تکمیلی گروه علوم پزشکی)

۹- بهداشت حرفهای(دانشگاه تربیت مدرس)

۱۰- مهندسی پزشکی(آزمون تحصیلات تکمیلی گروه علوم پزشکی)

فلسفهی علم(گروه علوم پایه)

/ 0 نظر / 12 بازدید