یاد خدا آرام بخش قلب هاست

آنکه می خواهد روزی پریدن آموزد، ابتد ا باید ایستادن، راه رفتن، دویدن و بالا رفتن آموزد. پرواز را با پرواز آغاز نمی کنند 

/ 0 نظر / 10 بازدید