نرم افزار های امار و احتمالات


3- نام نرم‌افزار: Statistica
نمودار : انواع نمودارها و نمایش گرافیکی دوبعدی و سه‌بعدی، انواع نمودارهای کنترل کیفیت مانند U، NP و … .
قابلیت: انجام رگرسیون با هزاران متغیر، قابلیت تکرارپذیری و تولید دوباره، تحلیل و تفسیر نمودارهای کنترل کیفیت، تجزیه و تحلیل سیستم‌های آنالیز زمانی مانند پیش‌بینی و …، رسم طرح‌های مورد نیاز در رگرسیون، انجام انواع محاسبات احتمالی مانند توزیع‌ها و تفسیر آنها، دارای سیستم پیشنهاد کننده.

4- نام نرم‌افزار: StatGraph (STATG)
نمودار: تهیه انواع نمودارها مانند پارتو، کیفی وصفی، متغیری و … .
قابلیت: در زمینه QC، آنالیز واریانس (ANOVA)، رگرسیون، آنالیز سری‌های زمانی، رسم توابع، محاسبه انواع داده‌های آماری و انواع توزیع‌های پیوسته و گسسته (برنولی، پواسون، کای‌دو، یکنواخت و…) حل جدول Simplex.

/ 0 نظر / 21 بازدید