معرفی گرایش مهندسی صنایع – سیستم های اقتصادی - اجتماعی


پیچیده ترین سیستم ها، سیستم هایی هستند که به طور مستقیم یا غیر مستقیم به انسان یا گروهی از انسان ها مرتبط باشند. بدین جهت سیستم های اقتصادی و اجتماعی که بطور مستقیم با انسان سرو کار دارند، از نظر تحلیل، پیش بینی رفتار و کنترل جزو پیچیده ترین سیستم ها دسته بندی می شوند.

 

/ 0 نظر / 11 بازدید